Гост-потребител   Вход   |   Регистрация
Категории
Skip Navigation Links.
По производители
 
Условия и конфиденциалност
 

Условия за ползване

Задължения съгласно Закона за електронна търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

Съгласно Закона за електронна търговия (ЗЕТ) и Закона за защита на потребителите (ЗЗП) ние от www.kt-bikeshop.com сме длъжни да Ви предоставим постоянен, безпрепятствен и пряк достъп до следната информация:

1. Името и адресът ни – фирма КТ ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“170,ап.9, Магазин за велосипеди

2. Данни за кореспонденция – тел. за връзка 042/25 40 16; 0888/273 805, електронен адрес: ktbikes@hotmail.com

3. Фирма КТ ЕООД е регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност и всички цени в сайта www.kt-bikeshop.com са обозначени по ясен и разбираем начин и са с включено ДДС. Стойността за разходите за доставка не са включени в цените на стоките и може да ги видите в раздела за доставка и начин на плащане.

4. Органът осъществяващ контрол върху дейността на онлайн магазин е Комисия за защита на потребителите.

5. Основната информация и характеристиките на стоките са изписани в страницата за представяне на всеки продукт.

6. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на предоставените средства за комуникация с нас.

7. Начините за Доставка и Плащане за изписани подробно в раздела за Доставка и Начин на плащане.

8. Плащането на стоките е съобразено с чл.93,ал.1 от Закона за задължениета и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.kt-bikeshop.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Сайтът си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат своевременно публикувани в сайта.I. Общи условия

• “www.kt-bikeshop.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на КТ ЕООД.
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от КТ ЕООД.
• Чрез сайтът си „www.kt-bikeshop.com” КТ ЕООД има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става по ясно видим начин с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
• При липса на складова наличност от заявената стока КТ ЕООД в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, чрез www.kt-bikeshop.comуведомява Клиента за изчерпването и чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката КТ ЕООД чрез “www.kt-bikeshop.com” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от КТ ЕООД чрез “www.kt-bikeshop.com” на заявката за покупка, попълнена правилно от Клиента .
• КТ ЕООД чрез “www.kt-bikeshop.com” се задължава след получаване на заявка от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
• КТ ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „www.kt-bikeshop.com”.
• КТ ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
• КТ ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите направени междевременно от производителя.
• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. КТ ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.II. Права и задължения на страните


1. КТ ЕООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;
• да достави в срока указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При непредвидени обстоятелства ( като заболяване, отсъствие от страната, природни бедствия и аварии и др.) е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.
• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);


2. Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон за контакт, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция във връзка със зъявката за покупка;
• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети КТ ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, КТ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 7 работни дни на адрес гр.Стара Загора 6004, ул.„Майор Кавалджиев“170 – Магазин за велосипеди - КТ ЕООД . Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр.Стара Загора 6004, ул.„Майор Кавалджиев“170 – Магазин за велосипеди - КТ ЕООД
Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено и обосновано на посочения от КТ ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни съгласно ЗЗП, считано от датата на получаване на поръчката (.Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП (Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
• стоката следва да не е използвана, без нарушена цялост на оригиналната опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от КТ ЕООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава). При връщане на закупена стока Клиентът следва да осугури възможност за преглед и установяване състоянието на стоката при получаването и от представител на www.kt-bikeshop.com, като изрично упълномощи куриера за това;
• клиентът съгласува с представител на КТ ЕООД адреса, на който КТ ЕООД желае да получи обратно стоката;
• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на КТ ЕООД адрес;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, чл.55, КТ ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 30 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
КТ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на платени суми с наложен платеж
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.III. Лични данни

КТ ЕООД чрез “www.kt-bikeshop.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
• При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, КТ EООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
• КТ ЕООД чрез " www.kt-bikeshop.com” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес:ktbikes@hotmail.com
• Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за КТ ЕООД чрез “www.kt-bikeshop.com”. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

С извършването на регистрация в „www.kt-bikeshop.com” клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.IV. Разкриване на информацията
• КТ ЕООД чрез “
www.kt-bikeshop.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
• КТ ЕООД чрез “www.kt-bikeshop.com” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.V. Отговорност
• КТ ЕООД чрез “
www.kt-bikeshop.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които КТ ЕООД чрез “www.kt-bikeshop.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на КТ ЕООД чрез “www.kt-bikeshop.com”.VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че не бъде постигнато съгласие , всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на КТ ЕООДпо българското законодателство.VII. Гаранционни условия:
1. Фирма КТ ЕООД издава на своите клиенти за всека закупена гаранционна карта, ако производителят е предвидил и предоставил такава, в която са упоменати:
• адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока;
• гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители;
• гаранционен срок на закупената стока;
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, КТ ЕООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, в реда, в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.
3. За всички продукти предлагани на този сайт важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове.IIX. Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:
1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

4. Ремонт извършван в неоторизиран сервиз.IX. Допълнителни условия:
1. КТ ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!X. Имейлинг политика
С извършването на регистрация в
www.kt-bikeshop.com" клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.